คำศัพท์ในโรงแรม

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม

  Japanese Kanji English Thai
1. おなまえ お名前 your name ชื่อ
2. こくせき 国籍 nationality สัญชาติ
3. パスポートばんごう パスポート番号 passport number หมายเลขพาสปอร์ต
4. じゅうしょ 住所 address ที่อยู่
5. ねんれい
年齢 age อายุ
6. かぎ  鍵 key กุญแจ
7. きちょうひん あずかり 貴重品 預かり safety deposit
ฝากของมีค่า
8. ギフトけん ギフト券 voucher
เช็คของขวัญ
9.  かいけいがかり  会計係 cashier แคชเชียร์
10.  ちょうば 帳場
front desk ฟร้อน
11.  しょくぎょう 職業
occupation อาชีพ
12.  ほんせき  本籍 permanent address ที่อยู่ตามสำมะโนครัว
13.  ぜいきん 税金
tax ภาษี
14.  かんじょう 勘定 chit ใบเสร็จ
15.  サービスりょう(きん) サービス料(金)
service charge เซอร์วิสชาร์จ
16.  りょうがえ 両替 money exchange แลกเปลี่ยนเงิน
17. かんじょうがき 勘定書き hotel bill บิล
18. べつりょうきん 別料金 extra charge ชาร์จเพิ่ม
19. りょこうこぎって 旅行小切手 traveler’s check  เช็คของนักท่องเที่ยว
20. でんわこうかんしゅ 電話交換手 telephone operator คนรับสาย
21. にがうり 苦瓜 lobby
ล็อบบี้
22. ほれんそう ほうれん草 toilet ผักโขม
23. しょくどう 食堂
dining room ห้องอาหาร
24. きっさてん 喫茶店 coffee shop ผักกาดขาว
25. ろうか 廊下 corridor (hall) ระเบียงทางเดิน
26. こうくうびん 航空便 air mail air mail
27. ふなびん 船便 sea mail sea mail
28. いりぐち 入り口 entrance ประตูทางเข้า
29. でぐち 出口 exit ประตูทางออก
30. ひじょうぐち 非常口 emergency exit ประตูฉุกเฉิน
31. びようしつ 美容室 beauty parlor ร้านเสริมสวย
32. りはつしつ 理髪室 barber shop ร้านตัดผมชาย
33. ゆうびんきょく 郵便局 post office ไปรษณีย์
34. しんりょうじょ 診療所 clinic อนามัย,คลีนิค
35. おうきゅうてあて 応急手当 first aid ปฐมพยาบาล
36. びょういん
病院
hospital โรงพยาบาล
37. いしゃ
医者
doctor หมอ
38. よくしつ 浴室
bathroom ห้องอาบน้ำ
39. よくそう 浴槽
bath tub อ่างอาบน้ำ
40. タオル towel ผ้าเช็ดตัว
41. せっけん 石鹸 soap สบู่
42. はブラシ 歯ブラシ toothbrush แปรงสีฟัน
43. はみがき 歯磨き toothpaste ยาสีฟัน
44. かみそり 剃刀 razor มีดโกน
45. かぐ 家具 furniture เฟอร์นิเจอร์
46. でんきスタンド 電気スタンド lampstand โคมไฟ
47. でんわ 電話 telephone โทรศัพท์
48. テレビ televesion ทีวี
49. えいせいほうそう 衛星放送 satelite broadcasting ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม
50. はいざら 灰皿 ashtray ที่เขี่ยบุหรี่
24. ふうとう 封筒 envelope ซองจดหมาย
24. かがみ mirror กระจก
24. くし
comb หวี
24. もうふ 毛布 blanket ผ้าห่ม
24. まくら pillow หมอน
24. かじがかり 家事係 house keeping พนักงานทำความสะอาด
24. よびだし 呼び出し call
เรียก
24. でんごん 伝言 message ข้อความ
24. マッサージ massage นวด
24. はし chopstick ตะเกียบ
24. せんたく 選択 laundry ซักผ้า

 

 

2 thoughts on “คำศัพท์ในโรงแรม

    • ยินดีครับ เข้ามาเรียนในเว็บไซท์ได้เลยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *