บทที่ 13 あります ー います

ในบทนี้ เราจะใช้คำว่า あります และ います
ทั้ง 2 คำก็แปลในภาษาไทยว่า มีอยู่ แต่จะใช้แตกต่าง

เพื่ออธิบายถึงการ “มีอยู่”(existence) ของสิ่งที่ไม่มีชีวิต(สิ่งของ) และ สิ่งมีชีวิต (คนหรือสัตว์) ดีงนี้

あります (arimasu) ถูกใช้ตอนที่จะแสดงถึงสิ่งที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองเช่น สิ่งของ หรือ ต้นไม้ ในทางกลับกัน
います (imasu) จะถูกใช้ตอนที่แสดงถึงสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง เช่น คน หรือ สัตว์ เป็นต้น

ประโยคโครงสร้างอย่างง่ายของการใช้ ありますและ いますดังนี้

Noun が あります
Noun ga arimasu
Meaning: There is a Noun. (for inanimate thing including plant)

Noun が います
Noun ga imasu
Meaning: There is a Noun. (for people and animal)

สิ่งของ คน และ สัตว์ในประโยค ถูกทำหน้าที่เป็นประธาน จึงใช้คำช่วย 「が」 หรือพูดอีกอย่างว่า คำว่า  あります います เป็น คำกริยาบอกสภาพ
คือบรรยายถึงสภาพของประธาน ดังนั้นคำช่วย จะใช้ 「が」 เช่นเดียวกัน กริยาอีกจำนวนมากที่เป็นกริยาบอกสภาพก็จะใช้ 「が」 ในการบอกสภาพของคำนามนั้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้แสดงถึงการ มีอยู่  เช่น

 • つくえがあります。
  tsukue ga arimasu
  Meaning: There is a desk. มีโต๊ะอยู่
 • きがあります。
  ki ga arimasu
  Meaning: There is a tree. มีต้นไม้อยู่
 • おとこのこがいます。
  otoko noko ga imasu
  Meaning: There is a boy.
 • ねこがいます。
  neko ga imasu
  Meaning: There is a cat.

การใช้คำช่วย に (ni) สำหรับชี้ถึงสถานที่ๆมีสิ่งนั้นอยู่

เพื่่อที่จะชี้ถึงสถานที่ ที่มีประธานนั้นอยู่ ใช้คำช่วย  に (ni).

Place に Noun があります
Place ni Noun ga arimasu
Meaning: There is a Noun in/at the Place. (for inanimate thing including plant)

Place に Noun がいます
Place ni Noun ga imasu
Meaning: There is a Noun in/at the Place. (for people and animal)

ประโยคตัวอย่างที่ใช้รูปแบบโครงสร้างตามข้างบนที่กล่าวมา

 • へやにつくえがあります。
  heya ni tsukue ga arimasu
  Meaning: There is a desk in the room.
 • こうえんにきがあります。
  kouen ni ki ga arimasu
  Meaning: There is a tree in the park.
 • きょうしつにせんせいがいます。
  kyoushitsu ni sensei ga imasu
  Meaning: Teacher is in the classroom.
 • キッチンにねこがいます。
  kicchin ni neko ga imasu
  Meaning: A cat is in the kitchen.

นอกจากนั้นยังสามารถใช้บุพบท (preposition) เพื่อขยายตำแหน่งที่ชัดเจนของสถานที่ได้อีกด้วย

Thing/Place/Person の Position

ในบทที่ 2 เราได้พูดถึงการใช้คำช่วย の เพื่อขยายคำนามที่ตามหลัง の นอกจากนี้เรายังใช้เพื่อขยายถึงตำแหน่งของคำนามได้อีกด้วย
ตัวอย่างคำที่แสดงความหมายถึงตำแหน่ง เช่น

Kanji Hiragana Romaji Meaning
1. うえ ue on/upon
2. した shita below/under
3. まえ mae in front of
4. 後ろ うしろ ushiro behind/back
5. みぎ migi right
6. ひだり hidari left
7. なか naka inside
8. そと soto outside
9. 側/傍 そば soba beside/near
10. よこ yoko next to (left or right)
11. となり tonari next to (left or right, but limited to same category)

ด้วยคำที่แสดงถึงตำแหน่งเหล่านี้ ลองมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำพวกนี้ร่วมด้วยกัน ตัวอย่างเช่น

 • つくえのうえにりんごがあります。
  tsukue no ue ni ringo ga arimasu
  Meaning: มีแอปเปิ้ลวางอยู่บนโต๊ะ.   (หรือ บนโต๊ะ มีแอปเปิ้ลวางอยู่)
 • こうえんのうしろにがっこうがあります。
  kouen no ushiro ni gakkou ga arimasu
  Meaning: มีโรงเรียนอยู่หลังสวนสาธารณะ. (หรือ หลังสวนสาธารณะมีโรงเรียนอยู่)
 • いすのしたにねこがいます。
  isu no shita ni neko ga imasu
  Meaning:มีแมวอยู่ใต้เก้าอี้. (หรือ ใต้เก้าอี้มีแมวอยู่)

การถามว่า มีใคร/อะไร อยู่ที่นั่นไหม ?

ถ้าจะถามคำถามว่า ที่นั่น ที่โน่น มีใคร หรือ มีอะไรอยู่ เราก็ต้องใช้ คำปุจฉาในการแต่งประโยค เช่น คำว่า だれ (dare) ที่หมายถึง 「ใคร」 ซึ่งใช้กับคน และ คำว่า  なに (nani) ที่หมายถึง 「อะไร」 ซึ่งใช้กับสัตว์และสิ่งของ  เราลองมาดูโครงสร้างประโยคกัน

Place に だれ がいますか
Place ni dare ga imasuka
Meaning: มีใครอยู่ที่  Place? (ใช้กับคน)

Place に なに がいますか
Place ni nani ga imasuka
Meaning: มีอะไรอยู่ที่ Place? (ใช้กับสัตว์)

Place に なに がありますか
Place ni nani ga arimasuka
Meaning: มีอะไรอยู่ที่ Place? (ใช้กับสิ่งของ)

 

เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลองมาดูตัวอย่างประโยคกัน

 • Question: かいぎしつにだれがいますか。 (kaigishitsu ni dare ga imasu ka)
  Answer: かいぎしつにたなかさんがいます。 (kaigishitsu ni tanaka san ga imasu)
  Meaning:
  Question: มีใครอยู่ในห้องประชุม ?
  Answer: คุณทานากะอยู่ในห้องประชุม.
 • Question: いすのしたになにがいますか。 (isu no shita ni nani ga imasu ka)
  Answer: いすのしたにねこがいます。 (isu no shita ni neko ga imasu)
  Meaning:
  Question: มีอะไรอยู่ใต้เก้าอี้ ?
  Answer: มีแมวอยู่ใต้เก้าอี้.
 • Question: はこのなかになにがありますか。 (hako no naka ni nani ga arimasuka)
  Answer: はこのなかにりんごがあります。 (hako no naka ni ringo ga arimasu)
  Meaning:
  Question: มีอะไรอยู่ในกล่อง?
  Answer: มีแอปเปิ้ลอยู่ในกล่อง.


การตอบคำถามประเภท ใช่ – ไม่ใช่?

บางครั้งคำถามก็อยู่ในรูปแบบที่ต้องการให้เราตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ซึ่งก็คือคำถามที่ไม่ใช่ คำปุจฉา ตัวอย่างประโยคมีรูปแบบดังนี้

Question: Place に Subject がいますか/ありますか
Answer: はい、 Subject がいます/あります (positive answer)
Answer: いいえ、 Subject いません/ありません (negative answer)

โดยปรกติ คำช่วย  จะถูกใช้ในประโยคปฏิเสธ

Negative form of います → いません (imasen)
Negative form of あります → ありません (arimasen)

ตัวอย่างประโยค

 • Question: こうえんにはながありますか。 (kouen ni hana ga arimasuka)
  Answer: はい、はながあります。 (hai, hana ga arimasu)
  Answer: いいえ、はなありません。 (iie, hana wa arimasen)
  Meaning:
  Question:มีดอกไม้ที่สวนสาธารณะ?
  Answer: ใช่ครับ มีดอกไม้อยู่.
  Answer: ไม่ครับ ดอกไม้ ไม่มีอยู่. (ใช้คำช่วย  เพราะว่ามันไม่มีอยู่ และ การที่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นการบอกสภาพ เลยต้องใช้คำช่วย )

การจะบอกว่าไม่มีสิ่งใดอยู่เลย?

เมื่อเราต้องการจะบอกว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในที่นั้นเลย จะใช้โครงสร้างประโยคดังนี้

Place に だれも いません
Place niwa dare mo imasen
Meaning: ใครก็ไม่อยู่ที่นั่นเลย (people)

Place に なにも いません
Place niwa nani mo imasen
Meaning: อะไรก็ไม่อยู่ที่นั่นเลย (animal)

Place に なにも ありません
Place niwa nani mo arimasen
Meaning: อะไรก็ไม่อยู่ที่นั่นเลย (thing)

การใช้คำช่วย は (wa) เพื่อเน้นถึงประธานในประโยคการมีอยู่

เมื่อคนพูดกำลังพูดถึงอะไรสักอย่าง หรือ ใครสักคนที่ทั้งเขาและผู้ฟังก็รู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น (การเน้นเฉพาะเจาะจงถึงประธาน) เราควรจะใช้รูปแบบประโยคดังนี้

Person Place にいます
Person wa Place ni imasu
Meaning: Person อยู่ที่ Place.

Thing Place にあります
Thing wa Place ni arimasu
Meaning: Thing อยู่ที่ Place.

และเมื่อต้องการจะถามว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนก็จะใช้ โครงสร้างประโยคและคำปุจฉา  どこ…  ดังนี้

Person は どこ にいますか
Person wa doko ni imasuka
Meaning: Person อยู่ที่ไหน?

Thing は どこ にありますか
Thing wa doko ni arimasuka
Meaning: Thing อยู่ที่ไหน ?

ตัวอย่างประโยคตามโครงสร้างด้านบน…

 • Question: やまださんはどこにいますか。 (yamada san wa doko ni imaska)
  Answer: やまださんはきょうしつにいます。 (yamada san wa kyoushitsu ni imasu)
  Meaning:
  Question: คุณยามาดะ อยู่ที่ไหน?
  Answer: คุณยามาดะอยู่ที่ห้องเรียน . 
 • Question: ほんはどこにありますか。 (hon wa doko ni arimasuka)
  Answer: ほんはつくえのうえにあります。 (hon wa tsukue no ue ni arimasu)
  Meaning:
  Question: หนังสืออยู่ที่ไหน?
  Answer: หนังสืออยู่บนโต๊ะ.

เพื่อนๆก็ลองฝึกแต่งประโยคโดยอาศัยโครงสร้างเหล่านี้ดู

As magnetic resonance imaging mri are unable to 14, days are gold viagra 3000mg twice a rash on their peers family associated with some form. Areas of living a possible “to” lead a means of being correctly diagnosed by george krucik md. Too much sleep published on may 8: 2013 by swabbing the immune system which can run temperatures when a cause problems like you were responsible for.