บทที่ 11 โครงสร้างกรุณา… ~てください

หลังจากในบทที่ 10 ที่เราเรียนเรื่องการผันกริยาเป็นรูป て ในบทนี้เราจะนำกริยารูป て มาใช้

ทบทวนการผันกริยารูป て กันอีกครั้งนะครับ

Dict. Form > Te Form

Dict. Form > Te Form

โครงสร้างประโยค V ~てください
แปลว่า กรุณา+กริยา
ตัวอย่าง
ピーマン を たべてください。  กรุณากินพริกหยวก
まいにち べんきょうしてください。 กรุณาเรียนหนังสือทุกวัน
おしえてください。 กรุณาสอน
* เวลาขอให้ผู้อื่นช่วยบอกทาง หรือ อธิบายทาง ก็ใช้คำนี้ おしえてください。

この くすりは 一日に3回 のんでください。 ยานี้ กรุณาดื่มวันละ 3 ครั้ง

ลองเอากริยาในตาราง ไปใช้แต่งประโยคกันดู

ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปกริยาเป็นรูป て

Group 1 Verbs

dict-form Meaning te-form
1. ある Exist (Thing) あって
2. かかる Hang/Take かかって
3. よむ Read よんで
4. のむ Drink のんで
5. きく Listen/Ask きいて
6. みがく Brush みがいて
7. あらう Wash あらって
8. かう Buy かって
9. いく Go いって (Exception)
10. かえる Go Back かえって (Not Grp 2)
11. はいる Enter はいって (Not Grp 2)
12. はしる Run はしって (Not Grp 2)
13. のる Get On/Ride のって
14. わかる Understand わかって
15. おくる Send おくって
16. およぐ Swim およいで
17. あそぶ Play あそんで
18. かく Write かいて
19. だす Take Out/Submit だして
20. とる Take/Pick Up とって
21. ひく Pull/Play (Piano) ひいて
22. おろす Lower/Get Down おろして
23. はなす Speak/Talk はなして
24. まつ Wait まって
25. はじまる Begin/Start はじまって
26. おわる End/Finish おわって
27. おもう Think/Feel おもって
28. もらう Receive/Get もらって

Group 2 Verbs

dict-form Meaning te-form
1. いる Exist (Human/Animal) いて
2. たべる Eat たべて
3. みる See みて
4. あびる Bathe/Shower あびて
5. でる Appear/Leave でて
6. おりる Alight/Get Off おりて
7. みえる Be Seen/Seem/Appear みえて
8. きこえる Be Heard/Said to be きこえて
9. むかえる Welcome/Greet むかえて
10. ねる Go to Bed ねて
11. おきる Wake Up/Rise/Happen おきて
12. あげる Give/Offer/Raise あげて
13. くれる Be Given/Let One Have くれて

Group 3 Verbs

dict-form Meaning te-form
1. くる Come/Arrive きて
2. する Do/Execute/Play して
3. べんきょうする Study べんきょうして
4. さんぽする Walk/Stroll さんぽして

ตัวอย่างประโยค จากเพลง つばさ を ください

このせなかに とりのように しろいつばさ つけてください。

ที่หลังนี้  อย่างกับนก  ปีกสีขาว กรุณาติด  —>  กรุณาติดปีกสีขาวดุจนกที่หลังของฉัน